Assisi Szent Ferenc jövendölése az Egyházra váró nagy megpróbáltatásokról

A Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi  ( Assisi Szent Ferenc szeráfi atya művei R. Washbourne, 1882, London) című könyvben, amely Szent Ferenc művei 1848-as kölni kiadásának fordítása, a szent kövendölései között a következőt is olvashatjuk:

XIII.

A szent nagy szakadásokat és megpróbáltatásokat jövendöl az Egyházban.

Röviddel halála előtt a szent Atya összehívta Gyermekeit, és figyelmeztette őket a közelgő bajokra, mondván: ​„Cselekedjetek bátran Testvéreim, legyetek bátrak, és bízzatok az Úrban. Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy megpróbáltatások és nyomorúságok lesznek; zavarok és viszályok, mind lelkiek, mind világiak, bőven lesznek; sokak szeretete kihűl, és a gonoszok rosszindulata növekedni fog. Az ördögöknek szokatlan hatalmuk lesz, a mi Rendünk és más rendek makulátlan tisztasága annyira elhomályosul, hogy nagyon kevés keresztény lesz, aki hűséges szívvel és tökéletes szeretettel engedelmeskedik majd az igaz Szuverén Pápának és a Római Egyháznak. E nyomorúság idején egy nem kanonikusan megválasztott embert emelnek majd a pápaságra, aki ravaszságával igyekszik majd sokakat tévedésbe és halálba vonni. Akkor a botrányok megszaporodnak, Rendünk megosztott lesz, és sok más rend teljesen elpusztul, mert ahelyett, hogy szembeszállnának a tévedéssel, beleegyeznek abba. Olyan sokféle vélemény és szakadás lesz az emberek között, a hívek és a papság között, hogy hacsak nem rövidülnének meg azok a napok, az Evangélium szavai szerint, még a választottak is tévedésbe esnének, ha nem vezetné őket külön Isten mérhetetlen kegyelme, ilyen nagy zűrzavar közepette.  Akkor a mi Szabályunkat és életmódunkat egyesek hevesen ellenezni fogják, és szörnyűséges megpróbáltatások fognak ránk szakadni. Azok, akiket hűségesnek találnak, elnyerik az élet koronáját; de jaj azoknak, akik kizárólag Rendjükben bízva lanyhaságba esnek, mert nem lesznek képesek elviselni a kísértéseket, amelyek a kiválasztottak próbára tételére lesznek megengedve. Azok, akik megőrzik buzgóságukat, és az igazság iránti szeretettel és buzgalommal ragaszkodnak az erényhez, sérelmeket és üldözéseket fognak elszenvedni, mint lázadók és skizmatikusok; mert üldözőik, akiket a gonosz szellemek sürgetnek, azt fogják mondani, hogy nagy szolgálatot tesznek Istennek azzal, hogy az ilyen kártevő embereket elpusztítják a föld színéről. De az Úr lesz a szenvedők menedéke, és megmenti mindazokat, akik bíznak Benne. És hogy hasonlóak legyenek a Fejhez, ezek, a választottak, bizalommal fognak cselekedni, és halálukkal örök életet vásárolnak maguknak; úgy döntenek, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, mint az embereknek, semmitől sem fognak félni, és inkább elpusztulnak, mintsem beleegyeznek a hazugságba és a csalárdságba. Egyes prédikátorok hallgatni fognak az igazságról, mások pedig lábbal fogják tiporják és tagadni fogják azt. Az élet szentségét még azok is gúnyolni fogják, akik ​külsőleg megvallják azt, mert azokban a napokban a mi Urunk Jézus Krisztus nem egy igazi Pásztort, hanem pusztítót küld nekik.