Az Irgalmas Jézus képe

 Szent Fausztina: Napló

Az Irgalmas Jézus kép

A sok helyen látható Irgalmas Jézus kép, alatta a „Jézusom, bízom Benned​.” felirattal, Szent Fausztina nővér  látomása alapján készült. 1931. február 22-én Fausztina utasítást kapott az Úr Jézustól, hogy fessen egy képet annak alapján, amit lát. Mivel nem értett a festéshez, egy festőművész festette meg a képet. A kép 1934 júliusában készült el. Később egy másik festőművész is festett egy képet, végül ez terjedt el jobban a világon.

A kép tiszteletéhez rendkívüli ígéretek kapcsolódnak, amelyeket Fausztina Naplójában olvashatunk.

Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán át két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Csendben néztem az Urat, a lelkem eltelt félelemmel, de nagy örömmel is. Kis idő múlva azt mondta Jézus: „Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ‘Jézusom, bízom Benned.’ Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet, először a ti kápolnátokban, aztán az egész világon!

Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

Midőn erről a gyóntató atyámmal beszéltem, ezt a választ kaptam: „Ez a te lelkedre vonatkozik.” Még hozzátette: „A lelkedben fesd meg Isten képét!” Midőn kijöttem a gyóntatószékből, e szavakat hallottam megint: „Lelkedben már ott van a képem. Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” (Napló 47-49)

Pénteken, amikor a növendékekkel a kertből vacsorázni mentem, hat óra előtt tíz perccel a kápolnánk felett megláttam Jézust olyan alakban, ahogyan először láttam Őt. Úgy, ahogy ezen a képen látható. A Szívéből előtörő két sugár beragyogta a kápolnát meg a betegszobát, aztán az egész várost, végül szétterült az egész világra. Ez kb. négy percig tarthatott, aztán eltűnt. Az egyik gyermek [lány], aki velem együtt jött a többiek mögött, szintén látta a sugarakat, azonban Jézust nem látta, és azt sem, honnan jönnek a sugarak... (Napló 87)

Midőn egy alkalommal a gyóntatóm megparancsolta, hogy kérdezzem meg Jézustól, mit jelent az a két sugár, melyek a képen láthatók, – megígértem, hogy megkérdezem.
Imám alatt ezeket a szavakat hallottam bensőmben: „A két sugár a vért és a vizet jelenti. – A halvány sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért, ami a lelkek élete…
E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten.
Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el. Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.”
 (Napló 299)

Egyszer azt mondta nekem Jézus: „Tekintetem ezen a képen olyan, mint tekintetem a kereszten.” (Napló 326) 

... „Átadok az embereknek egy edényt, mellyel az irgalmasság forrásához jöhetnek kegyelmet meríteni. Ez az edény nem más, mint ez a kép a következő felírással: ‘Jézusom, bízom Benned.”' (Napló 327) 

...„Ki tud az emberek közül erről? – Senki. Sokszor még azok se, akiknek ezt az irgalmat hirdetni és tanítani kellene az embereknek. Ezért akarom, hogy ezt a képet Húsvét utáni első vasárnapon ünnepélyesen megáldják, és nyilvánosan tiszteljék, hogy minden lélek ismerje.
Mondj el a Szentatyáért egy kilencedet. Ez 33 részből álljon. Ennyiszer ismételd meg azt az imát az Irgalmassághoz, amit neked tanítottam.”
 (Napló 341) 

Nagypéntek. Délután három órakor, amint a kápolnába léptem, a következő szavakat hallottam: „Azt kívánom, hogy ezt a képet nyilvánosan (173) tiszteljék.” – Láttam a haldokló Jézust nagy fájdalmak közt a kereszten. Szívéből ugyanolyan két sugár tört elő, mint a képen. (Napló 414) 

Midőn a képet kiállították, láttam Jézus kezének eleven mozdulatát, amint nagy keresztet írt le. Ugyanezen a napon este, ahogy lepihentem, láttam a képet elhaladni a város felett. A várost hálók fedték. Ahogy Jézus tovahaladt, átvágta a hálókat, végül egy nagy keresztet rajzolt a város fölé, és eltűnt. Sok rosszindulatú alak közt láttam magamat, akik nagy gyűlöletet éreztek irántam. Szájukból különböző fenyegetések szálltak felém, de egyikük sem ért hozzám. Hamarosan eltűnt előlem ez a kép, de még sokáig nem tudtam elaludni. (Napló 416) 

4.26. Pénteken az Ostra Brama-i ünnepségeken, amikor a képet felállították, jelen voltam egy prédikáción, amit a gyóntatóm mondott. A szentbeszéd Isten irgalmasságáról szólt, ez volt az első, amit Jézus már oly régóta kívánt. Mikor az atya Isten nagy irgalmáról szólt, megelevenedett a kép, s a sugarak behatoltak a jelenlévők szívébe. De nem egyenlő mértékben. Egyesek többet, mások kevesebbet kaptak belőle. Lelkem, amint Isten kegyelmét szemlélte, nagy örömmel telt el.
Hirtelen meghallottam ezeket a szavakat: „Te irgalmam tanúja vagy. Örökké úgy fogsz trónom előtt állni, mint irgalmam élő tanúja.” (Napló 417) 

Egyszer, amikor a képet az Úrnapi körmenetben felállították az oltárra, s a pap a Legméltóságosabb Oltáriszentséget kitette az oltárra, és a kórus pedig elkezdett énekelni, a kép sugarai áthatoltak a Szent Ostyán, s szétterjedtek az egész világra. Én pedig ezeket a szavakat hallottam: „Általad fognak az irgalom sugarai – (184) úgy, ahogy ezen az Ostyán át – kiáradni az egész világra.” – E szavak hallatán mélységes öröm töltötte el a lelkemet.​ (Napló 441) 

„...Mondd meg a gyóntatódnak, hogy képemet a templomban állítsák ki, ne a klauzúra mögött a kolostorban! E kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára.” (Napló 570) 

„...Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat az ünnep megtartásával és a megfestett kép tisztelete által. A kép, amely révén sok kegyelmet adok a lelkeknek, emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem (163) segít cselekedetek nélkül.”  (Napló 742)

(136) + Ma láttam Istennek a képen át kiáradó dicsőségét. Sok lélek nyer kegyelmet előtte, ha nem is beszélnek róla. Útjainak változatossága ellenére dicsőítést nyer Isten e kép által. A sátán és a gonosz emberek erőfeszítései szétzúzódnak és megsemmisülnek általa. A sátán dühöngései ellenére Isten irgalmassága diadalmaskodni fog az egész világon, s minden lélek dicsérni fogja Őt. (Napló 1789)

Szent Fausztina Kowalska nővér

A teljes mű itt olvasható: Boldog Faustyna Kowalska nővér: Napló. Az Isteni Irgalmasság üzenete
A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.