Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

 Szent Fausztina: Napló

Az irgalmas Jézus képe

Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina nővérnek. Imádkozásához  rendkívüli ígéretek kapcsolódnak. Fausztina Naplójából:

Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: „Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.” Amint elmondtam az imát, e szavakat hallottam: „Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!” (Napló 476)

Amikor egy nap a folyosón a konyhába mentem, e szavakat hallottam lelkemben: „Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.” Jézus, Igazság és Élet, Mesterem, vezesd életem minden lépését a Te szent akaratod szerint. (Napló ​687–688)

 + Ma azt mondta nekem az Úr: „Menj a főnöknőhöz, s mondd meg neki, hogy minden nővér és gyerek imádkozza azt a rózsafüzért, amit tanítottam neked. Kilenc napig imádkozzák a kápolnában, hogy kiengeszteljék Atyámat és könyörögjék ki Isten irgalmát Lengyelország részére.”... (Napló ​​714–715)

+ Az Úr ígérete: „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754)

Azt mondta nekem az Úr, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt az irgalmasság olvasóját kell kilenc napon át imádkozni. Nagypénteken kell elkezdeni. „Ez alatt a kilenced alatt megadok a lelkeknek minden kegyelmet.” (Napló 796)

A következő napon tizenkettő után, amint beléptem a terembe, megpillantottam egy haldoklót. Megtudtam, hogy az éjjel kezdődött meg nála az agónia. Éppen akkor, amikor imát kértek tőlem. Hirtelen meghallottam lelkemben a hangot: „Imádkozd el azt a rózsafüzért, amit tanítottam néked!” Szaladtam a rózsafüzéremért, letérdeltem a haldokló mellé, s lelkem egész buzgóságával elkezdtem a rózsafüzért imádkozni érte. Hirtelen kinyitotta a szemét, s rám nézett. Még nem fejeztem be az imát, amikor csodálatos nyugalomban meghalt. Buzgón kértem az Urat, teljesítse ígéretét, amit ehhez a rózsafüzérhez fűzött. Az Úr tudatta velem, hogy ez a lélek elnyerte az ígért kegyelmet. Ez volt az első lélek, aki megtapasztalhatta az Úr ígéretét. Éreztem, hogyan fogja körül őt az Úr irgalmassága.

Midőn beléptem magányomba, meghallottam ezeket a szavakat: „Minden lelket, aki ezt a rózsafüzért imádkozza, megvédem halálos óráján, mint saját dicsőségemet. Ha mások imádkozzák egy haldokló mellett, az is elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha ezt az imát a haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket; – Fiam fájdalmas szenvedése megindítja irgalmam mélységét.”
Ó, bárcsak mindenki felismerné, milyen nagy az Úr irgalma, mennyire szükségünk van mindnyájunknak erre az irgalomra, főleg ebben a döntő órában. (Napló ​​810–811) 

... Ima alatt ezt a hangot hallottam: „Ó, milyen nagy kegyelmekben részesítem majd a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák. Irgalmam bensőjéig megindul azok iránt, akik ezt az imát imádkozzák. Írd fel ezeket a szavakat, leányom, hirdesd a világnak irgalmasságomat. Ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a végső idők jele, utána eljön az  (230) igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet!” Ó, emberi lelkek, hol találtok majd menedéket Isten haragjának napján? Meneküljetek most az isteni irgalom forrásához. Ó, milyen sok lelket látok, akik Isten irgalmát dicsérték, és örökké háladalt fognak énekelni. (Napló ​847–848) 

... Majd így szólt az Úr: „Leányom, szíved szava kedves nekem. Az irgalmasság olvasójának imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget.” ...  (Napló 929) 

+ Ma este egy fiatalember haldoklott. Nagyon kínlódott. Elkezdtem imádkozni a rózsafüzért, amire az Úr tanított. Végigmondtam, de tovább tartott a haldoklás. Még a Mindenszentek Litániáját is el akartam mondani, de egy hang figyelmeztetett: „Imádkozd az irgalmasság rózsafüzérét!” Megértettem, hogy ennek a léleknek nagy szüksége van az imára és irgalomra. Bezárkóztam a szobámba, lefeküdtem a földre kereszt alakban, s irgalomért könyörögtem ennek a léleknek. Közben éreztem Isten nagy felségét és igazságosságát. Reszkettem a félelemtől, de tovább esedeztem Istenhez e lélek számára irgalomért. Mellemről levettem a fogadalmi keresztemet, s a haldokló mellére tettem. Így szóltam az Úrhoz: „Jézusom, nézz olyan szeretettel erre a haldokló lélekre, mint amilyen szeretettel az örök fogadalmam napján tökéletes égő áldozatomra tekintettél, s arra az ígéretedre, amelyet nekem adtál a haldoklók részére, akik irgalmadat kérik.” Erre megszűntek a haldokló kínjai, és békében elszenderült. Ó, milyen fontos, hogy imádkozzunk a haldoklókért, használjuk ki az irgalmasságot, amíg tart ennek az ideje. 

+ Mindjobban felismerem, hogy a lelkeknek mennyire szükségük van életük folyamán Isten irgalmára, főleg pedig haláluk óráján. Az isteni irgalmasság rózsafüzére, ahogy maga az Úr mondta, enyhíti Isten haragját.(Napló 1035–1036) 

1937.5.22. Ma olyan hőség van, alig lehet kibírni. Eső után vágyunk, de nem jön. Néhány napja befelhősödött az ég, mégsem esik. Ahogy (35) az esőre szomjazó növényeket néztem, elfogott a részvét. Elhatároztam, addig mondom ezt a rózsafüzért, amíg el nem kezd esni az eső. Uzsonna után beborult az ég, és záporeső kezdett hullani a földre. Ezt az imát szünet nélkül három órán át imádkoztam. Az Úr tudatta velem, hogy ezzel az imával mindent ki lehet esdeni. (Napló 1128) 

1938.1.28. Ma azt mondta nekem az Úr: „Leányom, írd fel a következőket: azon lelkeknek, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, és más lelkeket felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket…

Leányom, buzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására, amit neked adtam! Úgy tetszik nekem, hogy megadjak nekik mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem. A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, és boldog lesz haláluk órája. Írd a bánatos lelkeknek! Ha látják, és beismerik súlyos vétkeiket, s meglátják teljes terjedelmében egész nyomorúságukat, ne essenek kétségbe, hanem bizalommal vessék magukat irgalmam karjaiba, mint a gyermek szerető anyja karjába. (125 ) Ezeknek a lelkeknek előjoguk van részvevő szívemre, s nagy irgalmamra. Mondd el nekik, hogy nem csalódik, s meg nem szégyenül egyetlen lélek sem, aki irgalmamhoz folyamodik. Különös tetszésemet lelem abban a lélekben, aki jóságomban bízik. Írd! Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni.”
 (Napló 1540​–1541) 

Ahogy rövid időre beléptem a kápolnába, így szólt hozzám az Úr: „Leányom, segíts nekem egy haldokló bűnös lelkét megmenteni! Imádkozd érte az irgalmasság rózsafüzérét, amit tanítottam neked.” Amint elkezdtem az imát, megláttam a szörnyű kínok között haldokló lelket. Őrangyala védelmezni akarta, de mintegy tehetetlen volt ennek a léleknek óriási nyomorúságával szemben. Egy sereg ördög várt már erre a lélekre. Mikor imádkoztam, megpillantottam Jézust olyan alakban, ahogy a képen ábrázolják. A szívéből jövő sugarak körülfogták a beteget, és a sötét hatalmak pánikszerűen menekültek. A beteg békésen még egy utolsót sóhajtott. Ahogy magamhoz tértem, felfogtam, milyen fontos ez az ima a haldoklók mellett. Enyhíti Isten haragját. (Napló ​1565) 

Ma hatalmas vihar ébresztett fel. Tombolt a szél, felhőszakadásként ömlött a zápor, s villámok csapkodtak. Imádkoztam, hogy ne okozzon nagy károkat a vihar. Erre meghallottam: „Imádkozd a rózsafüzért, amire tanítottalak, s elmúlik a vihar.” Elkezdtem imádkozni, s még a végére sem értem, hirtelen megszűnt a vihar. Még ezeket a szavakat is hallottam: „Ezzel az imával mindent elnyersz, ha az, amit kérsz, megegyezik akaratommal.” (Napló ​1731) 

Ma eljött hozzám az Úr, és azt mondta: „Leányom, segíts nekem lelkeket menteni! Elmész most egy haldokló bűnöshöz, s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyered számára a bizalmat irgalmamban, hiszen már nagyon kétségbe van esve.” 

Hirtelen egy idegen kunyhóban találtam magam, ahol egy öregember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve, fenyegetődzve szétszóródtak. A lélek megnyugodott, s az Úrban való teljes bizalommal elhunyt.
Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez.​ (Napló ​1797–1798) 

rozsafuzer

A teljes mű itt olvasható: Boldog Faustyna Kowalska nővér: Napló. Az Isteni Irgalmasság üzenete
A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.