Az Irgalmasság ünnepe és az ünnepet előkészítő kilenced

 Szent Fausztina: Napló

Az irgalmas Jézus képe

A Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe. Jézus ígérete szerint ezen a napon megnyílik irgalma mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztja minden lélekre, aki irgalma forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul ezen a napon, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.

Az Irgalmasság ünnepe

„​...Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” (Napló 49)

„​Kívánom, hogy ez a kép a Húsvét utáni első vasárnap legyen kiállítva nyilvánosan! Ez a vasárnap az Irgalmasság ünnepe. A Megtestesült Ige által ismertetem meg irgalmam mélységét.” (Napló 88)

Második nap, a Szentáldozás után hallottam ezt a hangot: „Leányom – tekints irgalmam mélységébe, dicsérd és tiszteld, és ezt a következőképpen tedd: gyűjtsd össze a világ valamennyi bűnösét, s merítsd mind irgalmam mélységébe. Oda akarom adni magamat a lelkeknek; lelkekre vágyódom, leányom. Ünnepemen – az Irgalom Ünnepén – végigjárod az egész világot, s a béna lelkeket irgalmasságom forrásához vezeted. Én meggyógyítom és megerősítem őket.” (Napló 206)

Jézus azt kívánja, hogy a Húsvét utáni első vasárnap tartsuk meg Isten Irgalmasságának ünnepét benső áhítattal, s külső önmegtagadásokkal. Három óra hosszáig hordtam a vezeklő övet, közben állandóan a bűnösökért imádkoztam, s az egész világ számára irgalomért esedeztem. Jézus azt mondta: „Tekintetem megelégedettséggel pihen ma ezen a házon.” (Napló 280)

„... Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.
+ Kérd meg hűséges szolgámat, hogy ezen a napon hirdesse az egész világnak ama nagy irgalmasságomat, hogy aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.
+ Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.
+ Ó, hogy megsebez a lélek bizalmatlansága! Az ilyen lélek megvallja ugyan, hogy szent és igazságos vagyok, de nem hiszi el, hogy én vagyok az irgalom, nem bízik jóságomban. A gonosz lelkek is dicsérik igazságosságomat, de nem hisznek jóságomban. Szívem örül az irgalmasság címének.”
 (Napló 299-300)

Fehérvasárnap. – Az Úr Irgalmának az ünnepe. A Megváltás Jubileumának lezárása. Mikor az ünnepségre mentünk, szívem örömtől áradozott, hogy ez a két ünnep oly szorosan összekapcsolódik. Kértem Jézus irgalmát a bűnös lelkek számára. Az ájtatosság végén, amikor a pap kezébe vette a Legszentebb Oltáriszentséget, hogy áldást adjon, hirtelen megláttam Jézust úgy, ahogy a képen van. Áldást adott, a sugarak pedig az egész világra kiterjedtek. Ezután csodálatos fényességet láttam. Számtalan fényhullámból font (175) kristályszerű lakhelyet, melybe nem léphettek be sem a teremtmények, sem a lelkek. A fényességen három ajtót láttam. Jézus abban az alakban, ahogy a képen láttam, bement a második ajtón ebbe a fényszentélybe, a Szentháromság hajlékába. Egyidejűleg egy szózatot is hallottam: „Ez az ünnep irgalmam belsejéből fakadt, s könyörületességem mélységében van megerősítve. Minden lélek, aki hisz és bízik irgalmamban, részesülni fog abban.” Végtelenül örültem Isten jóságának és nagyságának. (Napló 420)

Egy alkalommal a télikertben láttam meg Jézust. Világos ruhában volt. – „Írd, amit mondok: Gyönyörűség nekem veled egyesülni. Vágyva várok arra a pillanatra, amikor szentségi színeim alatt zárdádba költözöm. Lelkem ebben a zárdában megpihen. A kolostor környékét különleges áldásban fogom részesíteni. Irántatok való szeretetből minden büntetést elhárítok, amit Atyám igazságossága jogosan elrendel. Leányom, szívem lehajolt kéréseidhez. A te feladatod és kötelességed itt a földön, hogy az egész világnak (40) irgalomért könyörögj. Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat! Kinevezlek irgalmasságom sáfárjának. Mondd meg a gyóntatódnak, hogy képemet a templomban állítsák ki, ne a klauzúra mögött a kolostorban! E kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára.”(Napló 570)

Egyszer ezeket a szavakat hallottam: „Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan (138) irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. Irgalmam oly nagy, hogy sem az angyali, sem az emberi értelem nem bírja kikutatni az egész örökkévalóságon át. Minden, ami csak létezik, irgalmamból származik. Az örökkévalóságban minden lélek irgalmamról és szeretetemről fog gondolkodni. Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. (139) Azt kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló 699)

„Leányom, ha általad kívánom az emberektől irgalmam tiszteletét, legelőször neked kell kitűnnöd irgalmam iránti bizalmaddal. Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel. Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: első: – a cselekedet; második: – a szó; harmadik: – az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ezáltal dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat. Igen, a Húsvét utáni első vasárnap Irgalmasságom ünnepe, de tettekre is szükség van. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat az ünnep megtartásával és a megfestett kép tisztelete által. A kép, amely révén sok kegyelmet adok a lelkeknek, emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem (163) segít cselekedetek nélkül.” (Napló 742)

„Keserves szenvedéseim ellenére is elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentőövet. adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek. Irgalmasságom titkárnője, írj, beszélj a lelkeknek nagy irgalmamról, mert közel a rettenetes nap, igazságosságom napja.” (Napló 964-965)

Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. – „Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.” (Napló 1059)

„Minden léleknek meg akarom adni a teljes búcsút, aki Irgalmasságom ünnepén Szentgyónáshoz és Szentáldozáshoz járul.” (Napló 1109)

„Mondd el, leányom, hogy az Irgalmasság ünnepe bensőmből fakadt az egész világ vigaszára.” (Napló 1517)