Viganò érsek szerint ​számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy Ferenc nem pápa

Carlo Maria Viganò érsek

Carlo Maria Viganò érsek ​„​​Vitium Consensus” beszéde angolul (videó)

Carlo Maria Viganò érsek nyilatkozatot tett közzé Vitium Consensus címmel Ferenc státuszáról: tekintettel arra, hogy Jorge Mario Bergoglio eretnek és nyilvánvalóan ellenséges Krisztus Egyházával szemben, hogy államcsíny révén került hatalomra, hogy támogatja a globalista elitet, kikövetkeztethető, hogy nem is akart a valódi Katolikus Egyház fejeként szolgálni, de elrejtette szándékait a választók elől, ezért megválasztása érvénytelen lehet a beleegyezés hiánya miatt.

A Vitium Consensus című videóra felvett nyilatkozatnak 2023. október 1-jén a Pittsburgh-i Katolikus Identitás Konferencián kellett volna elhangzania. Az utolsó pillanatban azonban ​levették a listáról. Az érsek szerint ennek oka a félelem jelenlegi légköre az Egyházban. A nyilatkozat több nyelven elolvasható, és négy nyelven megnézhető az érsek előadása.

Az érsek a kényes témát így vezeti be:

A Pápától elvárhatótól teljesen idegen nyilatkozatok és ​viselkedésmódok elszaporodása ​– ami valóban ellentétben áll a Hittel és az Erkölccsel, amelynek a Pápaság az őre ​– sok hívőt és egyre több püspököt késztetett arra, ​hogy ​felfigyeljenek arra, ami egy ideje még hallatlannak tűnt: Péter Trónját egy olyan személy foglalja el, aki visszaél a hatalmával, és ellentétes célra használja azt, mint amire Urunk rendelte.

Egyesek szerint Jorge Mario Bergoglio nyilvánvalóan eretnek a doktrinális kérdésekben, mások szerint zsarnoki a kormányzásban, megint mások érvénytelennek tartják megválasztását XVI. Benedek lemondásának és utóda megválasztásának többszörös anomáliái miatt. Ezek a vélemények – többé-kevésbé alátámasztva bizonyítékokkal vagy olyan spekulációk eredményei, amelyekkel nem mindig lehet egyetérteni – mindazonáltal megerősítenek egy olyan valóságot, amely ma már vitathatatlan. És véleményem szerint ez a valóság az, ami közös kiindulópontot jelent, amikor megpróbáljuk orvosolni egy olyan Pápa zavaró, botrányos jelenlétét, aki magát hivalkodó arroganciával inimicus Ecclesiæ-ként mutatja be, és aki úgy is cselekszik és beszél. Egy ellenség, aki éppen azért, mert elfoglalja Péter Trónját és visszaél a pápai hatalommal, képes olyan szörnyű és katasztrofális csapást mérni rá, amilyet az Egyház egész történetében egyetlen külső ellenség sem volt képes okozni. ​A keresztények ​legádázabb üldözőinek, a szabadkőműves páholyok ​legvadabb híveinek és a legféktelenebb eretnekeknek még soha nem sikerült ilyen rövid idő alatt és ilyen hatékonysággal az Úr szőlőskertjét feldúlni, a híveket megbotránkoztatni, a papokban visszatetszést kelteni, az Úr szőlőskertjének tekintélyét és autoritását a világ előtt lejáratni, a Tanítóhivatalt, a Hitet, az Erkölcsöt, a Liturgiát és a fegyelmet lerombolni.

Inimicus Ecclesiæ, nemcsak a Misztikus Test tagjaival szemben ​– akiket megvet, kigúnyol (soha nem szűnik meg mérgező jelzőkkel illetni őket), üldöz és lesújt rájuk; hanem a Misztikus Test Fejével, Jézus Krisztussal szemben is, akinek tekintélyét Bergoglio már nem helyettesítő funkcióban, tehát a Depositum Fidei-vel szükséges és kötelességtudó összhangban, hanem önreferenciális és ezért zsarnoki módon gyakorolja. A Római Pápa tekintélye valójában Krisztus legfelsőbb autoritásából származik, amelyben részt vesz azon célok határain és hatókörén belül, amelyeket az Isteni Alapító egyszer s mindenkorra ​megállapított, és amelyeket semmilyen emberi hatalom nem változtathat meg. 

Bergoglionak a hivatalától való idegenségének bizonyítéka kétségtelenül fájdalmas és nagyon súlyos tény; de ennek a valóságnak a tudatosítása elengedhetetlen előfeltétele egy tarthatatlan és katasztrofális helyzet orvoslásának.

Az érsek szerint Bergoglio tíz év alatt ​„mindent megtett, ami egy pápától soha nem várható el, és fordítva, mindent, amit egy eretnek vagy egy hitehagyott tenne.” Megemlíti a papság szexuális botrányai és a bíborosok és püspökök erkölcsi korrupciója kapcsán mutatott eltérő bánásmódot, amelyben Bergoglio a köréhez tartozókat és az általa ellenfeleknek tekintett személyeket részesítette, a Marko Rupnik-ügyet, a  McCarrick-ügyet stb. Szerinte szinte minden püspök szolgaian engedelmeskedik, de egyes püspökök kezdik már nem tűrni „pusztító tevékenységét”, amely aláássa az egész Egyház tekintélyét. 

Felhívja a papok és hívek figyelmét, hogy „Természetesen egy eretnek vagy hitehagyott elöljáró törvénytelen parancsainak nem engedelmeskedni sub gravi kötelesség, mivel az Istennek való engedelmesség előbbre való, mint az embereknek való engedelmesség, és mivel az Engedelmesség erénye hierarchikusan alárendelt a Hit teológiai erényének. Az egyházi testben ebből eredő károkat azonban nem lehet puszta ellenállással ​megakadályozni: a kérdés gyökerét kell megoldani.”

Az érsek legfőbb érvként azt hozza fel, hogy a választás érvénytelen lehetett a beleegyezés hiánya miatt.

Miután tehát felismertük, hogy Bergoglio eretnek ​– ​és az Amoris Lætitia vagy a halálbüntetés alapvető erkölcstelenségéről szóló nyilatkozata ​elegendő lenne ennek bizonyítására ​–, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a 2013-as választás valamilyen módon érvénytelen volt-e a ​beleegyezés hiánya miatt; vagyis, hogy a megválasztott személy a Katolikus Egyház Pápája akart-e lenni, vagy inkább annak a feje, amit ő ​„zsinati egyházunknak ” nevez ​– amelynek semmi köze Krisztus Egyházához, pontosan azért, ​mert valami más, mint az. Véleményem szerint a​ konszenzus hiánya Bergoglio viselkedésében is megmutatkozik, amely kirívóan és következetesen katolikusellenes és a Pápaság lényegét tekintve heterogén. Nincs olyan cselekedete, amelyben ne lenne ott kirívóan a szakítás levegője az Egyház gyakorlatával és Tanítóhivatalával szemben, és ehhez jön ​álláspontja, amely minden, csak nem befogadó azon hívőkkel szemben, akik nem kívánják elfogadni az önkényes újításokat, vagy ami még rosszabb, a teljes eretnekségeket.

Az alapvető kérdés a mélyegyház felforgató tervének megértése, amely a Szent X. Pius által annak idején a modernistákkal kapcsolatban elítélt ​módszereket alkalmazva szerveződött, hogy államcsínyt hajtson végre az Egyházon belül, és az Antikrisztus prófétáját juttassa Péter Trónjára. A hierarchiába való beszivárgásban és a ranglétrán való felemelkedésben nyilvánvaló a mens rea , mint ahogy az is, hogy az ultraprogresszív frakció tervei nem állhattak meg XVI. Benedeknél, akit túl konzervatívnak tartottak, és akit mindenekelőtt azért gyűlöltek, mert ki merte hirdetni a Motu Proprio Summorum Pontificum-ot. Így hát lemondásra kényszerítették XVI. Benedeket, és azonnal készen állt az ismeretlen Buenos Aires-i érsek. 2013. október 11-én a Villanova Egyetemen tartott konferencián (itt) McCarrick akkori bíboros, Bergoglio régi barátja elárulta, hogy Bergoglio megválasztását erősen óhajtotta egy ​„nagyon befolyásos olasz úriember​”, a mélyállam küldötte a mélyegyháznak: a Kúrián dolgozók jól tudják, hogy kit neveznek par excellence ​​„úriembernek​”, és milyen kapcsolatai vannak a Tiberis mindkét oldalán lévő hatalommal [a Vatikánnal és az olasz kormánnyal], és ismerik kínos hajlamait is, amelyek megmagyarázzák szoros kapcsolatait a vatikáni homoszexuális lobbival. Az is sokatmondó, hogy McCarrick azt mondta, meg van győződve arról, hogy Bergoglio ​„négy éven belül megváltoztatja a Pápaságot​”, megerősítve ezzel a rosszindulatú szándékot, hogy megbolygassa az Egyház isteni és megreformálhatatlan intézményét.

Bergoglio részvétele a Clinton Alapítvány rendezvényén, a globalista elit más, nem kevésbé botrányos támogatásai után, megerősíti szerepét az Egyház bukott felszámolójaként, az Emberiség Vallásának megalapítása érdekében, amely az Új Világrend szinarchiájának szolgálóleánya lesz. Az ökumenizmust, az ​ökologizmust, a vakcinizmust, a bevándorláspártiságot, az LMBTQ+ és a gender ideológiát, valamint a globalista vallás más példáit Bergoglio ​magáévá teszi, nemcsak az Agenda 2030 terjesztőinek hivalkodó és büszke támogatásával, hanem mindannak szisztematikus lerombolásával, ami ezzel szemben áll a ​Tanítóhivatalban, és azok kíméletlen üldözésével, ​akik akár csak óvatos értetlenséget fejeznek ki.

Ezért: Bergoglio eretnek és nyilvánvalóan ellenséges Krisztus Egyházával szemben. A mélyegyház által rábízott feladat elvégzése érdekében leplezte legszélsőségesebb álláspontjait, hogy elegendő szavazatot találjon a konklávén. A teljes engedelmesség biztosítása érdekében azok, akik a tervet kieszelték, gondoskodtak arról, hogy ​nagymértékben zsarolható legyen, ahogy ez mindig is szokás. És miután megválasztották, Bergoglio megmutathatta magát annak, aki valójában, és megkezdhette az Egyház és a Pápaság lerombolását.

De elpusztíthatja-e egy Pápa az általa megtestesített és képviselt Pápaságot? Tönkreteheti-e egy Pápa az Egyházat, amelynek védelmét az Úr rábízta? És újból: ha egy bíboros konklávén való részvételének célja egy rosszindulatú cselekedet, egy felforgató cselekedet az Egyház kárára; ha a cél bűncselekmény elkövetése, még akkor is, ha a választás eljárásait és normáit látszólag tiszteletben tartják, kétségtelenül fennáll a mens rea. És ez a bűncselekményi szándék kiderül abból a ravaszságból, ​amellyel a jóhiszemű választókat megtévesztették, a bűnrészesek közreműködésével. ​Kérdezem tehát: nem áll-e fenn a beleegyezés olyan hiánya, amely megkérdőjelezi a választás érvényességét? Nem beszélve arról, hogy a lemondott Pápa és az uralkodó Pápa együttes jelenléte önmagában is olyan elem, amely arra enged következtetni, hogy téves elképzelésük volt a Pápaság lényegéről, amelyet másokkal megosztható szerepnek tekintettek. Ne felejtsük el, hogy a munus és a ministerium közötti különbségtétel önkényes, és hogy nem lehet egy Pápa, aki az ​„imádkozó szolgálatnak​” szenteli magát, és egy Pápa, aki uralkodik. Krisztus egy, az Egyház egy, Péter utóda egy: a kétfejű test olyan szörnyeteg, amely már az Egyház isteni alkotmánya előtt is ellenkezik a természettel.

A lehetséges ellenvetésre, hogy még ha Bergoglio rosszindulatúan cselekedett is, akkor is elfogadta a tisztséget, amit a bíborosok felajánlottak neki, és pápának kell tekinteni, az érsek úgy véli, hogy a pápaság elfogadása téves, mert a pápaságot valami másnak tekinti, mint ami, „mint a házastárs, aki a templomban házasodik a házasság sajátos céljainak kizárásával, és így a házasságkötés érvénytelenné válik a beleegyezés hiánya miatt”. 

Szeretném, ha komolyan, nagyon komolyan elgondolkodnánk azon a lehetőségen, hogy Bergoglio rosszindulattal akarta megszerezni a választást, és hogy arra törekedett, hogy visszaéljen római pápai hatalmával, hogy pontosan az ellenkezőjét tegye annak, amivel Jézus Krisztus Szent Pétert és utódait megbízta: hogy erősítsék meg a híveket a katolikus Hitben, hogy terelgessék és kormányozzák az Úr Nyáját, hogy hirdessék az Evangéliumot minden nemzetnek. ​Bergoglio egész kormányzása és hivatali működése - azóta, hogy először megjelent a vatikáni loggián, ahol azzal az ominózus "Jó estét" kezdetű szóval mutatkozott be - a péteri megbízatással szöges ellentétben álló irányba bontakozott ki: meghamisította és továbbra is meghamisítja a Depositum Fidei-t, zavart keltett és félrevezette a híveket, szétszórta a nyájat, kijelentette, hogy a népek evangelizálását ​„ünnepélyes képtelenségnek​” tartja, és szisztematikusan visszaél a Szent Kulcsok hatalmával, hogy meglazítsa, amit nem lehet meglazítani, és megkösse, amit nem lehet megkötni.

Ez a helyzet emberileg orvosolhatatlan, mert a hatóerők óriásiak, és mert a hatalom romlottságát az alávetettek nem tudják meggyógyítani.
[...]
Ha ez a passio Ecclesiæ megelőzi az idők végét, akkor kötelességünk lelkileg felkészülni a nagy nyomorúság és a valódi üldöztetés idejére. De éppen a kereszt fájdalmas útjának végigjárásával lesz képes az egyházi test megtisztulni az őt elcsúfító szennyektől, és kiérdemelni azt a természetfeletti segítséget, amelyet a Gondviselés az Egyház számára tartogat a megpróbáltatások idején: ahol sok a bűn, ott sok a kegyelem. 

(kiemelés – a szerk.)