Hénoch és Illés égbe ragadtatása és végidőkbeli visszajövetele

​Illés mennybemenetele

Illés mennybemenetele
Juan de Valdés Leal , Public domain, via Wikimedia Commons

Két tanú előzi meg Jézus Krisztus második eljövetelét: a Földre visszatérő Hénoch és Illés. Ők egykor nem haltak meg, hanem Isten az égbe ragadta őket, és fenntartja őket a végidőkre. Feladatuk az Antikrisztus elleni lelki harc lesz, a tévelygők visszavezetése az igazság útjára.

A Bibliában olvashatunk Hénoch és Illés felvételéről, és arról is, hogy Illés újból eljön. A Jelenések könyvében olvashatunk két tanúról, akik a végidőkben bűnbánatra hívnak, mártírhalált halnak, majd feltámadnak, de nevük nem szerepel a könyvben. 

Jézus azt mondta, hogy Keresztelő Szent János volt Illés újból eljöve. Keresztelő Szent János nem a test szerint volt Illés. Zakariás és Erzsébet fia volt, aki Illés „szellemével és erejével​” ​bírt (Lk 1,17). Elizeus sem testben volt Illés, hanem „Illés lelke leszállt Elizeusra” (2Kir 2,15). Keresztelő János is mondta, hogy ő nem Illés (Jn 1,21).

Azt a tényt, hogy a visszatérő Hénoch és Illés lesz a két tanú az Antikrisztus idején, Isten maga jelentette ki misztikusoknak. Olvashatunk róla Bingeni Szent Hildegárd Scivias (Ismerd meg az Úr útjait) és Liber divinorum operum (Az isteni művek könyve)​ című műveiben és Magdeburgi Mechthild Das fließende Licht der Gottheit (Az Istenség omló fényárja) című művében: Az utolsó idők és az AntikrisztusAz Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszajöveteléről és Jézus Krisztus uralmának eljövetelérőlAz Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszatéréséről és mártíromságáról, az utolsó idők szentjeiről

Bibliai idézetek

Hénoch

„Járed 162 éves korában nemzette Hénochot. Járed Hénoch születése után még 800 évig élt, és fiai meg lányai születtek. Járed egész életkora 962 évet tett ki, akkor halt meg. Hénoch 65 éves korában nemzette Metuselachot. Hénoch Isten színe előtt járt. Hénoch Metuselach születése után még 300 évig élt, és fiai meg lányai születtek. Hénoch egész életkora 365 évet tett ki. Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte.” (Ter 5,18​–24)

„Hénoch tetszett az Úrnak, azért elragadta, a megtérés példája a nemzedékek előtt.” (Sir 44,16)

„A föld szülöttei közt nincs párja Hénochnak, ezért el is ragadtatott a földről.” (Sir 49,14)

„A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: ​»Nem találták többé, mert az Úr elragadta.« Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt.” (Zsid 11,5)

Illés

„​Amikor az Úr azt akarta, hogy Illést a forgószél fölvigye az égbe, az történt, hogy Illés és Elizeus éppen elmentek Gilgalból.” (2Kir 2,1)

„S történt, amint mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól, aztán Illés a forgószéllel fölment az égbe. Amikor Elizeus ezt látta, fölkiáltott: ​»Atyám, atyám, Izrael szekere és fogata!​« S többé nem látta. Akkor fogta ruháját és kettérepesztette.” (2Kir 2,11​–12)

„Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektől, nem volt ember, aki megbírt szellemével.” (Sir 48,12)

„A törvény iránti buzgalmáért Illést az égbe vitték.” (1Mak 2,58)

„Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom.” (Mal 3,23)

„Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.” (Lk 1,17)

„A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mind ezt jövendölték. S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie.” (Mt 11,12​–14)

„A tanítványok megkérdezték: ​»Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?​« Így felelt: ​»Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.​« Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.” (Mt 17,10​–13)

„Azután megkérdezték tőle: ​»Miért mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?​« Ezt válaszolta: ​»Igen, előbb eljön Illés, és mindent helyreállít. De az is meg van írva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben lesz része. Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak vele, ahogy előre megírták róla.«” (Mk 9,11​–13)

„Ezért megkérdezték tőle: ​»Hát akkor? Talán Illés vagy?​« ​»Nem vagyok​« – felelte. ​»A próféta vagy?​« – Erre is nemmel válaszolt.” (Jn 1,21)

A két tanú a Jelenések könyvében

„Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adott ezeknek a szavaknak a kíséretében: ​»Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig tiporják.​«
»Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot.​« Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld Urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol Urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül három és fél napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói ujjonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De három és fél nap elteltével az Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott: ​»Gyertek fel ide!​« S ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tizedrésze romba dőlt, a földrengés következtében hétezer ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az ég Istenének.” (Jel ​11, 1​–13)