Az Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszajöveteléről és Jézus Krisztus uralmának eljöveteléről 

Bingeni Szent Hildegárd: Liber divinorum operum 
(Az isteni művek könyve)

Miniatúra részlete Bingeni Szent Hildegárd ​Liber divinorum operum című művéből

30. Az Antikrisztus követői az Ószövetségben és az Újszövetségben

Ezt az előbb említett embert a bűn emberének is nevezik, mert minden gonoszságot elkövet, és mert mindez rá fog kiáradni. Azért nevezik a kárhozat fiának, mert a halál és a pusztulás fog uralkodni rajta, és a nemzetek sokaságát fogja megtéveszteni és magához vonzani perverz és aljas módon. És Istenként imádtatja magát, ahogyan János is leírja vadságát a vadállat képében, és az Igazság kinyilatkoztatásában ezt mondja: „A föld lakói, akiknek a neve a világ kezdetétől nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd előtte.” Ennek a kijelentésnek az értelme az eljövendőkkel kapcsolatban így értendő: Akik szívük hajlékát földi javakhoz kötik, meghajolt testtel és lélekkel imádják a gonoszság vadállatát. Nevük nincs feljegyezve a szentség jelével annak az életének örökkévalóságában, akinek a szájában nem találtatott csalárdság. Ezért aki ennek a romlott embernek az írásait csodálja és őt imádja, és aki a szívében hordozza Sátán írásait, akit Isten elvetett, mert önmagából akart Isten lenni, az a kárhozatra jut. Ezért is nevezik halálnak, mert menekül az élet elől, amelyben nincs halandóság, hanem mindent élővé tesz.

És mindazok, akik a kárhozat e fiához ragaszkodnak, azáltal, hogy az ő cselekedeteit teszik, nem lesznek beírva a Bárány életkönyvébe. Mert ez a Bárány Isten Igéje, akinek Igéje által: „Legyen”, az egész teremtés létrejött. De az ördögnek állandó követői voltak az Ó- és Újszövetségben, az Ószövetségben Baálon keresztül, az Újszövetségben a szadduceusokon keresztül, akik az ő mozgatórugói a hitszakadásban. Mert ők szegték meg először Baál aljasságával Isten törvényét, amely az igazság gyökere, amelyben a pátriárkák és a próféták el voltak rejtve. De voltak követői olyanok is, akik később az Újszövetségben a szadduceusokkal együtt, megsértve az igazságosságot, tagadták a feltámadást. Mert az említett gyökérből származó ágak az evangéliumot jelentik, és az ezeken az ágakon lévő gyümölcs Krisztus bizonyságtétele, mert Ő a Baál bálványt és a szadduceusokat erővel eltiporta.

De mégis, akkor majd belőlük fognak kikerülni a hamis tanítók, akik ellentmondanak az élet első életre keltésének feltételének. És tévedésük rosszabb lesz, mint a korábbiak, mert teljesen megtagadják Istent az Ő teremtési rendjében és az élő lelkekben. Mindezek imádni fogják a szentségtelen vadállatot, vagyis az elveszett embert, feladják a Mindenható Istenbe vetett hitet, és azt állítják, hogy nem árt nekik, ha nem tartják be Isten parancsolatait.

31. Az Antikrisztus hamis csodái Krisztust utánozva

És így hitetlenségük az említett nyakláncon megjelenő arany leopárdfejre száll le, amely az előbb említett nyakdíszen jelenik meg. Az Antikrisztust jelöli, aki magát Istennek és mintegy aranyfejnek nevezi. Ördögi mesterségeivel és az elemek megzavarásával szörnyű előjeleket és hatalmas viharokat fog okozni. Isten megengedi, hogy ez megtörténjen, hogy az egész emberiség felismerje az Antikrisztus bukását.

Ezért is fog úgy tenni, mintha népének megváltásáért gyilkosság által meghalna, és feltámadás által újra életre kelne. Követőinek homlokára írásjelet fog iratni, amellyel minden gonoszságot beléjük helyez. Így tévesztette meg az ősi kígyó is az embert, és érzéki szenvedélyre (libidóra) gerjesztette, amivel később is a csapdájában tartotta. Ezzel az írásjellel mágikus művészettel annyira befolyásolni fogja az embereket  a keresztség és a „keresztények” megnevezés ellen, hogy azok nem akarnak többé majd tőle elszakadni, és mindannyian róla fogják magukat elnevezni, mint a keresztények Krisztusról.

Ezt a feliratot Lucifer sokáig hordozta magában, anélkül, hogy bárkinek is felfedte volna, kivéve ezt az egyet, akit már az anyja méhében teljesen birtokolni fog. Ezért bízott abban is, hogy rajta keresztül teljesíteni tudja egész akaratát. De ennek az elvetett embernek nem az ördögtől lesz a lelke és az, hogy él, hanem Istentől, hiszen még az ősi csábításnak ez a legnyomorultabb, minden jót gyűlölő követője is Istentől kapta létét (vivere). Mert egyedül Isten az élet, és Ő mozgat minden lélegzetvételt és mindent, ami él, mert egyedül Ő a kezdet nélküli eredet. És ahogy Lucifer harcolt Isten ellen a mennyben, úgy próbál majd Isten Fiának embersége ellen is harcolni ezen az elveszett emberen keresztül a földön. És ezt ezzel a felirattal fogja megtenni, amellyel megtagadja a mindenség Urát és Teremtőjét. Mert bízik abban, hogy követőit jelentősebb ajándékokkal látja el, mint amit Krisztus, az Isten Fia, a benne hívőknek küldött.

De ezt a feliratot korábban egyetlen nyelven sem látták vagy találták meg, mert Lucifer találta ki először magában. Azzal a ravaszsággal fogja előhozni, amellyel az emberiséget megtéveszti, hogy ne ismerje el a Teremtőjét. Rajta keresztül annyira el fogja csábítani a hitetleneket, hogy azok nem fognak többé arra törekedni, hogy bármi mást imádjanak, csak azt, amiről azt gondolják, hogy tetszik neki. Mert a kárhozat Fia ezt fogja mondani: „Ahogyan a kivágott fát addig tárolják, amíg a festő össze nem állítja és le nem festi, hogy mindenki megbecsülje, úgy az ember is, amikor megszületik, tisztelet nélkül marad, amíg e felirat által meg nem tisztelik, mert több üdvösség és nagyobb hatalom van benne, mint az ember teremtésében.” De Isten elpusztítja ennek az írásnak minden próbálkozását a szerzőjével együtt. A Szentlélek által adott felirat azonban nem vész el. Amikor az Antikrisztus elkezdi maga köré gyűjteni az embereket minden nemzetségből ezekkel a hamis jelekkel, a szenteket és az igazakat hatalmas félelem rázza meg.

32. Hénoch és Illés visszajövetelének bejelentése az Antikrisztus elleni harcra

Én azonban, Aki vagyok, emlékezni fogok arra, hogyan formáltam meg az első embert, és hogyan láttam előre mindazokat a műveket, amelyek által Lucifer az emberen keresztül harcolni fog ellenem, és hogyan jelöltem ki az erények szent erőit, hogy harcoljanak őellene. Így tettem Én Hénochkal és Illéssel, akiket az emberek azon törzséből választottam ki, akik teljes szívükből ragaszkodtak Hozzám. A végidő körül tudatni fogom az emberekkel, hogy bizalommal fogadják e két tanú bizonyságtételét. Mert megtanítom őket az Én titkaimra, és felfedem előttük az emberek cselekedeteit. Úgy fogják ismerni őket, mintha testközelből látták volna őket, és bölcsebbek lesznek, mint a bölcsek írásai és beszédei. Mivel az emberi test szerint elragadtattak, minden félelem és reszketés elszállt tőlük, így nyugodtan elviselnek mindent, ami körülveszi őket. Rejtett helyen tartom őket a testük sérülése nélkül. És amikor a kárhozat fia kiböki perverz tanítását, ugyanaz az erő, amely egyszer elragadta őket az emberek közül, visszahozza őket, mint egy szélroham. És mindaddig, amíg a földön az emberek között laknak, negyven nap után mindig megerősödnek, ahogyan a Fiam is enni kért negyven nap után.

Ezeket az erős és bölcs embereket jelképezi az igazságosság fent említett nyakláncában a kecskebak feje. Mert ahogyan a kecskebak bátor és a magasba emelkedik, úgy lesznek ők is erősek az Én erőmben, és gyorsan felemelkednek csodáim magasságába. Olyan nagy hatalmuk lesz az Én csodáimban, hogy nagyobb jeleket fognak tenni az égbolton, az elemekben és a többi teremtményben, mint a kárhozat fia. Így annak csalóka jeleit kigúnyolják majd az ő igazi jeleik. Ezért csodáik rendkívüli ereje miatt az emberek minden nemzetből hozzájuk fognak sietni, akik hinni fognak szavaiknak. Buzgó hittel fognak sietni a mártíromságra, amelyet a kárhozat Fia fog nekik készíteni, mint egy lakomára, úgyhogy még a gyilkosaik is belefáradnak majd a megöltek számbavételébe, a nagy sokaság miatt. Mert vérük áradata patakként fog ömleni. De végül, amikor a kárhozat Fia nem tudja legyőzni ezt a két igazán szent embert sem hízelgéssel, sem fenyegetéssel, és nem tudja elhomályosítani jeleiket és csodáikat, akkor megparancsolja, hogy kegyetlen mártíromsággal pusztítsák el őket, és emléküket teljesen töröljék ki a földről, hogy ne maradjon senki az egész földön, aki ezentúl ellene merne állni.

Akkor, ahogy fentebb mondtuk, a mártírok aranyszáma, akiket az ősegyházban az igaz hitért megöltek, ezekkel a vértanúkkal fog teljessé válni, akiket a végidők tévedéseiben fognak megölni. Ezt az időt, amely mindent eltapos és felfal, a „Scivias” könyvben leírt farkas jelképezi. Mert ahogy a farkas a maga falánkságában mindent felfal, amit csak tud, úgy fogják abban az időben a hívőket, akik hisznek Isten Fiában, felfalni. Ezért Isten Fia ismét azt mondja az Atyjának, ahogyan az előre meg van mondva:

33. Isten Fiának kérése az Atyához, hogy kímélje meg az embereket

Engem, aki a Te parancsod szerint felvettem a test ruháját, gyötör az a tény, hogy tagjaim, nevezetesen azok, akik a keresztség fürdőjén keresztül ragaszkodtak Hozzám, most lemondanak Rólam, és az ördögi gúnynak esnek áldozatul azáltal, hogy a kárhozat fiára hallgatnak és őt imádják. De visszaveszem magamhoz azokat közülük, akik csak elcsúsztak, de elutasítom a lázadókat és azokat, akik kitartanak a gonoszságban.

Atyám, mivel a Te Fiad vagyok, nézz rám abban a szeretetben, amellyel a világba küldtél, és szemléld sebeimet, amelyeken keresztül a Te parancsodra megváltottam az embert. Megmutatom őket Neked, hogy irgalmazz ezeknek, akiket megváltottam, és ne engedd, hogy kitöröljék őket az élet könyvéből. Sebeim vére által visszahozom őket Hozzád bűnbánattal, hogy ne uralkodjon rajtuk pusztulás által az, aki gúnyolódik megtestesülésemen és szenvedésemen.

Most tehát, ti emberek mindannyian, akik vágytok arra, hogy elhagyjátok az ősi kígyót és visszatérjetek a Teremtőtökhöz, figyeljetek arra, hogy Én, az Isten és az Ember Fia, megmutatom a sebeimet értetek az Atyámnak. Ezért a hit tisztaságában ti is hajtsátok meg a térdeiteket, amelyeket gyakran meghajlítottatok a dacos lázadás hiúsága előtt, Atyátok előtt, aki teremtett titeket, és aki az élet leheletét adta nektek. Valljátok meg szívből bűneiteket teljesen, hogy Ő kinyújthassa erős, legyőzhetetlen kezét felétek, akik testi és lelki nyomorúságban vagytok, hogy elragadjon az ördögtől és minden gonosztól.

Így szól a Fiú az Atyához, és neki ajánlja tagjait. Ő fegyelmezi azokat, hogy valóban az Ő fejéhez ragaszkodjanak, és ne nyelje el őket az első és utolsó pusztító romlottsága. Mert ahányszor haragra gerjed a mindenható Atya az emberek gonosz tettei miatt, annyiszor mutatja meg Fia a sebeit, hogy azok miatt megkímélje az embereket. Ő maga sem kímélte a testét, hogy a számára elveszett bárányokat az Ő vére által visszahozza. És ezért az Ő sebei is nyitva maradnak mindaddig, amíg az ember a világban marad és vétkezik. Ezért ugyanez az Isten Fia azt is megköveteli az emberektől, hogy térdet hajtsanak mindenható Atyja előtt, valahányszor kiérdemlik az Ő ítéletét, hogy megszabadítsa őket minden gonosztól az Ő sebei miatt, amelyeket testben szenvedett el, és amelyekre Atyja mindig tekint.

34. Hénoch és Illés feltámasztása és az Antikrisztus elleni végső csata

De miután Hénoch és Illés testi halált szenvedett a kárhozat Fia miatt, annak követői nagyon fognak örülni, látva, hogy elpusztultak. De azután, amikor az Élet Lelke újra feltámasztja őket, és felemeli őket a felhőkbe, örömük félelemmé, bánattá és nagy megdöbbenéssé változik. Mert az ő feltámadásuk és felmagasztalásuk által Én, a Mindenható, bebizonyítom, hogy a halottak feltámadását és életét a hitetlenek semmiféle ellenállásával nem lehet megcáfolni, nevezetesen, hogy azon a napon, amikor az elemek, amelyekkel együtt vétkezett az ember, megtisztulnak, az ember is feltámad a halálból, és az Istennek legkedvesebb bűnbánat által nagyobb dicsőségbe kerül, mint amilyennek kezdetben teremtették. Mert ahogyan az ember egész szervezetét megrázza a bűnbánat, úgy rázza meg bűnbánata panaszos hangjával az eget is, és egész lényéből dicséri Istent a kerubokkal együtt.

Akkor az ősi kígyó dühös haragra gerjed majd e kettő (Hénoch és Illés) feltámadása miatt. Ráveszi a romlott embert (az Antikrisztust), hogy visszaszerezze trónját, ahonnan kiűzték, hogy ezáltal a fent említett emberek feltámadása és Isten Fiának emléke teljesen kitörlődjön. Magában fog beszélni, mondván: „Ebben a Fiamban most nagyobb csatát fogok vívni, mint amekkorát egykor a mennyben vívtam. Teljes akaratomat rajta keresztül fogom beteljesíteni, és sem Isten, sem ember nem lesz képes ellenállni ennek az akaratomnak. Tudom és elismerem, hogy engem nem lehet legyőzni. Így mindenben győztes leszek.”

Ezután a kárhozat e fia össze fogja hívni az emberek sokaságát, hogy nyíltan láthassák dicsőségét, amikor megpróbál átkelni az égen, hogy ha valami is megingathatatlan maradt az Egyházban a katolikus hitből, az teljesen elpusztuljon e felemelkedés által. De amikor a hallgató nép jelenlétében megparancsolja majd a felső elemeknek, hogy fogadják be őt a mennybe való vonulásakor, akkor beteljesednek Pál, az Én hűségesem, szavai, amelyeket a Szentlélekkel telve mondott:

35. Az Antikrisztus leleplezése és elpusztítása Krisztus által

„Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.”

Ennek a kijelentésnek az értelme így értendő: Abban az időben a kárhozat fia lelepleződik, és az egész nép előtt kiderül, hogy hazug volt, mivel volt képe felemelkedni a mennybe. Mert a nemzetek Uralkodója és Megváltója, az Isten Fia megöli őt ebben az elbizakodottságában. Ezt abban a hatalomban fogja megtenni, amelyben Ő, Aki az Atya Igéje, meg fogja ítélni az egész világot igazságos ítéletével. Mert amikor a kárhozat e fia ördögi mesterkedéssel felemelkedik, isteni hatalom által le fog taszítani, és alant a kénkő és a szurok bűze felveszi őt, úgyhogy még a közelben álló nemzetek is a hegyek menedékébe menekülnek. Amikor ezt látják és hallják, annyira megrémülnek, hogy megtagadják az ördögöt és fiát, és a keresztség igaz hitéhez fordulnak. Ezért az ősi kígyó megdöbbenve fogja maga ellen csikorgatni a fogát és azt mondja: „Most már mi is meg vagyunk zavarodva. Mostantól kezdve nem lesz többé hatalmunk leigázni az embereket, ahogyan eddig tettük.”

36. Jelenések könyve 12:10f: Isten Fiának megdicsőülése az Antikrisztus bukása után

De mindazok is, akik hűségesen hisznek Isten Fiában, könyörgésekkel és dicséretekkel fogják dicsérni Istent, ahogyan meg van írva az Én szeretett és igaz tanúm által: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig.”

Ennek a kijelentésnek az értelme így értendő: Most, hogy az ördögöt legyőzték és fiát, az Antikrisztust elpusztították, az isteni rendelés alapján eljött az üdvösség, amely nem fél ördögi veszélyektől. Eljött a hatalom, amely teljesen eltiporja azokat, és az a királyság, amely uralkodik mindazok felett, akik Istenünk uralma alatt állnak, és a legyőzhetetlen Krisztus, az Ő Fia hatalma, akit Ő a lelkek üdvösségének igaz papjává nevezett ki. Mert az örök kárhozatba lett taszítva a legkitartóbb vádlója és nyughatatlan üldözője azoknak, akik hozzánk hasonlóan Isten gyermekei, és velünk együtt fogják birtokolni a mennyei örökséget. A legfőbb Teremtő és Bíró színe előtt vádolta azokat, akik egyetértettek a különböző suttogásaival. És ezt minden időben megtette mind a lelki, mind az evilági bűnökért, mert az ember mindig vétkezik.

Az elveszett angyal első csatájában, amellyel Isten ellen harcolt, mivel Isten akart lenni, Isten győzött. Őbenne előre látta a végső csatát is, amelyet vele vívott, amikor fiát elvetette, és általa már teljesen elpusztította őt magát. Azok, akik valóban vallják Istent, azok is legyőzték őt is, mert nem értettek egyet vele a Bárány vére miatt, amely által megváltattak, és amelyért sok csapást is elszenvedtek testükben, és győztesek lettek. Az Ige által is legyőzték őt, nevezetesen a tanítás által, amelyet a katolikus hitben tanúsított, amely szintén abból az Igéből terjedt el, amelyből minden teremtmény származik. És nem úgy szerették a lelküket, hogy visszatartották őket a testükben, hanem hagyták, hogy a testük előtt menjen a halálig. Mert számos szenvedésben alávetették testüket az időleges halálnak, amivel lelküket visszaadták a Mindenható Istennek. Mert mártírként mentek a halálba, és ahelyett, hogy megtagadták volna Isten Fiát, inkább alávetették magukat a szenvedéseknek. Ezért Ábel, a próféták és a többi vértanú, akiket Istenért ölnek meg az utolsó napig, szintén tanúságot tesznek Isten Fiáról, hogy Ő maga is kiontotta értük a vérét az Atya akarata szerint.

És így a kárhozat fiának harca véget ért; és őt ezentúl soha többé nem fogják máshol imádni. Örüljetek tehát, akiknek lakhelyetek van a mennyben és a földön. De az Antikrisztus bukása után Isten Fiának dicsősége ki fog terjedni.

Miniatúra Hildegard von Bingen (1098–1179) Liber divinorum operumn (Az isteni művek könyve)​ egyetlen díszítéses, 13. századi átiratából.

Miniatúra Hildegard von Bingen (1098–1179) Liber divinorum operumn (Az isteni művek könyve)​ egyetlen díszítéses, 13. századi átiratából.