Az utolsó idők és az Antikrisztus

Bingeni Szent Hildegárd: Scivias (Ismerd meg az Úr útjait)


Bingeni Szent Hildegárd (1098–1179) az egyik legnagyobb középkori német misztikus. A rupertsbergi bencés apácakolostor apátnője volt. Több teológiai és természettudományos könyvet írt. Csodálatos liturgikus dalokat szerzett, melyek ma is népszerűek. 2012-ben XVI. Benedek pápa Hildegárdot egyháztanító (Doctor Ecclesiae Universalis) rangra emelte.

Hidegárdnak gyermekkorától kezdve látomásai voltak. Némelykor fényt látott, melyet „Élő Fény”-nek nevezett.  Elmondása szerint 1141-ben mennyei látomása volt. Egy hangot hallott a mennyből, amely felszólította, hogy mondja el, és írja le, amit lát és hall. Megnyílt a menny és leereszkedett egy tüzes fény, amely betöltötte az agyát, és lángként izzott a szívében és a mellkasában. Rögtön megértette a Szentrás értelmét. Látomásait a Scivias (Scito vias Domini , azaz  Ismerd meg az Úr útjait)  című könyvében jegyezte le, melynek  lapjairól tehát Isten szól az olvasóhoz. 1147–1148 telén III. Jenő pápa a trieri püspöki zsinaton felolvasta a félig kész könyvet, és áldását adta rá. 

Az eredeti kézirat 1945-ben elveszett, de az eibingeni Szent Hildegárd Bencés Apátság apácái által 1927-1933 között készített másolat megmaradt, ennek  miniaturái megnézhetők az apátság lapján. Egy hasonmás kiadásról készített rövid videó megmutatja, milyen lehetett az eredeti kézirat.

A könyv latin szövege itt tölthető le. Egy 800 éves másolat digitalizált változata elérhető a Heidelbergi Egyetemi Könyvtár lapján. 

Bingeni Szent Hildegárd:​ SCIVIAS

Képrészlet ​Bingeni Szent Hildegárd​ SCIVIAS című művéből

A HARMADIK RÉSZ TIZENEGYEDIK LÁTOMÁSA

1.  A világi uralom öt legkegyetlenebb korszaka.
2.  ​A tüzes kutya jelentéséről.
3.  A homokszínű oroszlán jelentéséről.
4.  A fakó ló​ jelentéséről.
5.  A fekete disznó ​jelentéséről.
6.  A szürke farkas​ jelentéséről. 
7.  Az öt csúcsú domb és az öt vadállat kötelének jelentéséről.
8.  Jób szavai ugyanerről.
9.   Az Egyház tökéletességtől ragyog az igazságosság szépségében az Antikrisztus idejéig.
10.  ​Az Egyház hite kétséges lesz Hénoch és Illés tanúságtételéig. 
11.  ​És a világ vége előtt ugyanazon tanúságtétel által az Egyház Vőlegénye a legfényesebben fog ragyogni, miután legyőzte a kárhozat fiát és kinyilvánította az igazság hitét.
12.  Dávid szavai ​ugyanerről.
13.  Ahogy az Egyház ​kihűl, az igazságosság sajnálatos módon ​sokféle szenvedést és üldözést fog elviselni.
14.  ​Az Antikrisztus ​rettentő terrorral​ sebzi meg a hívőket, ​kegyetlenségének bűzét és szarkazmusának őrületét oltja az emberekbe.
15.  ​A kárhozat fia megpróbálja a legkegyetlenebb üldöztetésekkel meghajlítani azokat, akiknek nem tud hízelegni.
16.  Az Egyház a világ vége felé a legnemesebb vérben fog fürödni, az igazság két tanújának megjelenéség.
17.  A hetedik évezredben járunk a hatodik után.
18.  Ezért Isten új titkokat és sok misztikus dolgot mond ki, amelyek eddig rejtve voltak, egy tanulatlan és nem ékesszóló személy által.
19.  Isten figyelmeztetése a tanítóknak, hogy ne vessék meg ezt az igét, hanem mint a leggyőzedelmesebb zászlót emeljék fel a gonoszság fia ellen.
20.  A Szentlélek szavai az Egyházhoz az utolsó időkről.
21.  Az Evangélium ugyanerről.
22.   ​A rendezetlen világ négy eleme feloldódik, és ​az Egyház megtelik a gyermekeivel, hogy a végtagok ne hiányozzanak a fejről.
23.  ​A világ menete most a hetedik számban van, és a munka után a Szentírás pecsétjei világosan és gyengéden hangzanak el ebben a könyvben, és nincs más szám; és az ember nem tudhatja, hogy mit fog következni.
24.  Ezért Isten azt akarta, hogy Fia az idők végén megtestesüljön.
25.  Az Antikrisztusról és az anyjáról.
26.  Mivel az anyja varázsművészetekre tanította, Isten engedélyével különböző teremtményekben gyakorolja akaratát.
27.  ​A hatalmáról és a különböző csodákról, amelyeket látszólag végrehajtott.
28.  Mózes szavai Isten látomásáról.
29.  Némelyek​, az ördög által megtévesztve, ​megtévesztő módon szörnyetegeket mutatnak a teremtményekben, de nem tudják őket más módra megváltoztatni.
30.  Hogyan csapja be az Antikrisztus különböző módokon a népét, és miért lett ez neki megengedve.
31.  ​Az Antikrisztus színlelt haláláról és az átok megírásáról,  aki ellene beszél, azt megölik.
32.  János szavai.
33.  ​Hénochról és Illésről, és hogy miért vannak fenntartva erre az időre.
34.  Szavaik Isten gyermekeihez.
35.  Igazi jeleikről, amelyek által az Antikrisztus hamisságait el kell vetni.
36.  ​Amikor Isten engedélyével megölik őket, akkor elnyerik munkájuk jutalmát.
37.  ​Arról, hogy az Egyház minden tagja ​megrendül az Antikrisztus elbizakodott gőgjétől, aki azt hiszi, hogy behatolhat a mennyei titkokba.
38.  ​Isten hatalma, amely az ő ereje által nyilvánult meg, a kárhozat fiát az örök kárhozatba taszítja, mint az ördögöt.
39.  ​Pokoli bűz és köd fogja betölteni a gőgnek helyét, hogy a megtévesztettek visszatérhessenek.
40.  ​Amikor a kárhozat fia elbukik, Krisztus menyasszonya csodálatos szépségben fog ragyogni, a tévelygők visszatérnek az igazság útjára.
41.  Senki sem tudhatja az ítélet napját, csak Isten.
42.  Sámson példája.

Azután észak felé néztem, és íme, öt vadállat állt ott. Az egyik olyan volt, mint egy tüzes, de nem égő kutya, az egyik, mint egy homokszínű oroszlán, egy másik, mint egy fakó ló, egy másik, mint egy fekete disznó, egy másik, mint egy szürke farkas. Nyugat felé néztek. És nyugaton, a vadállatok előtt megjelent egy domb, amelynek öt csúcsa volt, és minden vadállat szájából egy-egy kötél feszült ki a domb egyik csúcsához. Mind fekete színűek voltak, kivéve a farkas szájából kifeszített kötelet, amely részben feketének, részben fehérnek tűnt. És íme, keleten újra megláttam azt az ifjút, akit korábban láttam az épület fent említett fényes falának és kőfalának találkozási sarkán, bíborszínű tunikába öltözve, ugyanazon a sarkon láttam, de most megjelent nekem köldöktől lefelé. És a köldökétől egészen addig a helyig, ahol a férfi felismerhető, úgy ragyogott, mint a hajnal, és ott egy hárfa feküdt húrjaival keresztbe; és onnan egy két ujjnyi széles sávig, amely felül a bokáját szegélyezte, árnyékba burkolózott, és eddig a bokája fölötti mértékig az egész lábfeje tejnél fehérebbnek tűnt. És az a női kép is, amelyet először láttam az oltár előtt, amely Isten szemei előtt van, most ugyanott megjelent nekem, de úgy, hogy most láthattam köldöktől lefelé. Mert köldökétől egészen addig a helyig, ahol a nő felismerhető, különféle pikkelyes foltok voltak rajta. Azon a helyen, ahol a nő felismerhető, egy szörnyűséges és nagyon fekete fej jelent meg. Tüzes szemei voltak, szamárfülhöz hasonló fülei, olyan orra és szája, mint egy oroszlánnak. Szélesre tárta a pofáját, csikorgatta és élesre hegyezte vasszerű, szörnyű fogait. És ettől a fejtől lefelé egészen a térdéig fehér és vörös volt az alak, mintha sok zúzódás érte volna; és a térdeitől két fehérnek látszó zónáig, amelyek keresztirányban érintették a boka felső részét, véresnek tűnt. És íme, a szörnyű fej nagy robajjal levált a helyéről, úgy, hogy a női alak minden tagjában megrázkódott. És nagy trágyatömeg tapadt a fejhez; és egy bizonyos hegyre felemelkedve igyekezett feljutni az ég magasságába. És íme, mintha hirtelen villám sújtotta volna, a fej akkora erővel csapódott vissza, hogy lezuhant a hegyről, és kilehelte a lelkét. Mire hirtelen bűzös köd lepte el az egész hegyet, amely annyi szennybe burkolta a fejet, hogy az ott álló emberek a legnagyobb rémületbe estek. A köd még egy ideig a hegy körül maradt. Az ott álló embereket nagy félelem fogta el, és így szóltak egymáshoz: „Jaj, jaj, mi ez? Mit gondoltok, mi volt ez? Ó, mi nyomorultak, ki segít rajtunk, és ki szabadít meg minket? Mert nem tudjuk, hogyan csaptak be minket. Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk. Térjünk vissza, térjünk vissza tehát gyorsan Krisztus evangéliumának bizonyságtételéhez. Mert jaj, jaj, jaj, keservesen becsaptak minket.” És íme, a fent említett női kép lábai fehérnek tűntek, és a napnál fényesebben ragyogtak. És hallottam egy hangot a mennyből, amely azt mondta nekem:

A rupertsbergi kolostor képe, kb. 1620.

A rupertsbergi kolostor képe, kb. 1620.