Montforti Grignon Szent Lajos: Mária szerepe az utolsó időkben és az utolsó idők apostolai

A Traité de la vraie Dévotion à la sainte Vierge (A Szent Szűz iránti igazi tiszteletről) című műből

Montforti Grignon Szent Lajos

Részlet Montforti Grignon Szent Lajos-Mária (​Kr. u. 1673–1716) A Szent Szűz iránti igazi tiszteletről ( Traité de la vraie Dévotion à la sainte Vierge ) című művéből. Csávossy Elemér S.J. fordításában megjelent az egész mű magyarul, A tökéletes Mária-tisztelet címmel. Az alábbi szöveg újabb fordítás.

Főként az ördögnek ezek az utolsó és borzalmas üldözései miatt, amelyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, meg kell értenünk Istennek ezt az első és híres ​jövendölését és átkát, amelyet a földi paradicsomban a kígyó ellen hozott. A Boldogságos Szűz dicsőségére, gyermekeinek üdvösségére és az ördög megzavarására helyénvaló ezt itt elmagyarázni.

Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius ; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” (Ter. 3,15)

Isten soha nem alkotott és nem formált ellenségeskedést, csak egyet, de az kibékíthetetlen, amely a végsőkig fennmarad, sőt fokozódik: Mária, az Ő méltó Anyja és az ördög között; a Boldogságos Szűz gyermekei és szolgái, valamint Lucifer gyermekei és szolgái között; így a ​legfélelmetesebb ellenség, akit Isten a Sátán ellen teremtett, az Mária, az Ő szent Anyja; a földi paradicsom idejétől fogva, bár akkor még csak gondolatban létezett, annyi gyűlöletet oltott bele Isten ezen átkozott ellensége ellen, annyi igyekezetet, hogy felfedje ennek az ősi kígyónak a gonoszságát, annyi erőt, hogy legyőzze, leterítse és összezúzza ezt a büszke gonosztevőt, hogy az jobban fél Tőle, nemcsak mint az angyaloktól és az emberektől együttvéve, hanem bizonyos értelemben ​mint magától az Istentől: nem arról van szó, hogy Isten haragja, gyűlölete és hatalma nem végtelenül nagyobb, mint a Boldogságos Szűzé, hiszen Mária tökéletességei korlátozottak,​ hanem először azért, mert a Sátán, mivel büszke, végtelenül többet szenved, ha Isten egy kicsiny és alázatos szolgája győzi le és bünteti meg, és annak alázatossága jobban megalázza őt, mint az isteni hatalom; másodszor, mert Isten olyan nagy hatalmat adott Máriának az ördögökkel szemben, hogy azok jobban félnek​ ‒ amint azt gyakran kénytelenek voltak akaratuk ellenére, a megszállottak száján keresztül beismerni ‒ az Ő egyetlen sóhajától valamelyik lélekért, mint az összes szent imáitól, és az ő egyetlen fenyegetésétől ellenük, mint az összes többi gyötrelemtől. 

Amit Lucifer büszkesége miatt elvesztett, azt Mária alázatosságával megszerezte; amit Éva engedetlenségével elvesztett és a kárhozatba döntött, azt Mária engedelmességével megmentett. Éva a kígyónak engedelmeskedve, minden gyermekét magával együtt a romlásba sodorta, és ​kiszolgáltatta őket neki; addig Mária, miután tökéletesen hűséges volt Istenhez, ​minden gyermekét és minden szolgáját magával együtt megmentette és az isteni Felségnek szentelte. 

Isten nemcsak egy ellenségeskedést, hanem ellenségeskedéseket létesített, nemcsak Mária és az ördög között, hanem a Boldogságos Szűz ​ ivadékai és az ördög​ ivadékai között: vagyis Isten ellenségeskedést, ellenszenvet és titkos gyűlöletet ​létesített Mária igazi gyermekei és szolgái, és az ördög gyermekei és rabszolgái között​; nem szeretik egymást, nincs belső kapcsolatuk egymással.​ Béliál gyermekei, a Sátán rabszolgái, a világ barátai (mert ez mind ugyanaz), mindig is üldözték, és még jobban fogják üldözni azokat, akik a Boldogságos Szűzhöz tartoznak, mint Kain üldözte testvérét, Ábelt, és Ézsau testvérét, Jákobot, akik az​ elvetettek, illetőleg a választottak előképei. De az alázatos Mária mindig győzni fog e büszke ellensége felett, ​mégpedig olyannyira, hogy szétzúzza a fejét, ahol a büszkesége lakozik; mindig leleplezi kígyószerű gonoszságát; felfedi pokoli álutait, eloszlatja ördögi tanácsait, ​és az idők végezetéig megvédi hűséges szolgáit kegyetlen karmaitól. De Mária minden ördög feletti hatalma különösen nyilvánvaló lesz az utolsó időkben, amikor a Sátán csapdákat állít a sarkára, vagyis alázatos rabszolgáira és szegény gyermekeire, akiket Mária felnevel, hogy háborút folytassanak ellene. A világ szerint kicsik és szegények lesznek, ​és mindenki előtt megalázottak, mint a sarok,​ eltaposottak és üldözöttek lesznek, mint amilyen a sarok a többi testrésszel szemben; de cserébe gazdagok lesznek Isten kegyelmében, amelyet Mária bőségesen juttat nekik; ​Isten előtt nagyok és szentségben felmagasztosultak, ​lelkes buzgóságukkal minden teremtmény felett állnak, és az isteni segítség olyan erősen támogatja őket, hogy sarkuk alázatával, Máriával egyesülve, szétzúzzák a pokoli kígyó fejét, és győzelemre juttatják Jézus Krisztust.

Végül, Isten azt akarja, hogy szent Anyját jobban megismerjék, jobban szeressék és jobban tiszteljék, mint valaha: ami kétségtelenül meg fog történni, ha a választottak a Szentlélek kegyelmével és világosságával belépnek abba a belső és tökéletes gyakorlatba, amelyet a következőkben feltárok számukra. Akkor majd tisztán látják, amennyire a hit engedi, a tenger e gyönyörű csillagát, és követve viselkedését, a viharok és kalózok ellenére a kikötőbe érkeznek; megismerik  ennek az uralkodónőnek a nagyságát, és teljesen a szolgálatának szentelik magukat, mint alattvalói és a szeretet rabszolgái; megtapasztalják édességét és anyai jóságát, és gyengéden szeretni fogják, mint szeretett gyermekeit (gyermekei); megismerik majd az irgalmat, amely eltölti, tudni fogják, hogy szükségük van az Ő segítségére, és mindenben hozzá fognak fordulni, mint Jézus Krisztus drága szószólójához és közvetítőjéhez; tudni fogják, hogy ő a legbiztosabb, legkönnyebb, legrövidebb és legtökéletesebb út, amelyen Jézus Krisztushoz juthatnak, és testüket és lelküket fenntartás nélkül átadják Neki, hogy hasonlóképpen Jézus Krisztuséi legyenek.

De kik lesznek Máriának e szolgái, rabszolgái és gyermekei? Ők lesznek az Úr szolgáinak égő tüze, ​akik mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét, és sicut sagittae in manu potentis, éles nyilak a hatalmas Mária kezében, hogy átszúrják ellenségeit.

Lévi gyermekei lesznek, akiket a nagy megpróbáltatások tüze jól megtisztított, és akik jól ragaszkodnak Istenhez, akik a szeretet aranyát hordozzák a szívükben, az imádság tömjénjét elméjükben és az ​ önmegtagadás mirháját testükben, és akik mindenütt Jézus Krisztus jó illata lesznek a szegények és a kicsinyek számára, míg a halál szaga a nagyok, a gazdagok és a büszke világiak számára.

Mennydörgő felhők lesznek, amelyek a Szentlélek legkisebb leheletére is repülnek a levegőben, akik anélkül, hogy bármihez is ragaszkodnának, bármin is csodálkoznának, vagy bármi miatt is aggódnának, kiárasztják Isten igéjének és az örök életnek az esőjét; mennydörögni fognak a bűn ellen, ​dörögni fognak a világ ellen, lesújtanak az ördögre és csatlósaira, és mindazokat pedig, akikhez a Magasságos küldte őket, átszegezik Isten igéjének kétélű kardjával, életre vagy halálra. 

Ők lesznek az utolsó idők igazi apostolai, akiknek az erények Ura ​szavakat és erőt ad, hogy csodákat tegyenek és ​győzelmet arassanak ellenségei felett; a​rany és ezüst nélkül, sőt gond nélkül fognak aludni más papok, egyházi személyek és klerikusok között, inter medios cleros; és mégis ezüst galambszárnyaik lesznek, hogy Isten dicsőségének és a lelkek üdvösségének tiszta szándékával menjenek oda, ahová a Szentlélek hívja őket, és nem hagynak maguk után semmit, ott, ahol prédikáltak, csak a szeretet aranyát, amely az egész törvény beteljesedése. Végül tudjuk, hogy Jézus Krisztus igazi tanítványai lesznek, az ő szegénységének, alázatosságának, világmegvetésének és szeretetének nyomdokain járva, Isten keskeny útját tanítják tiszta igazságban, a szent Evangélium szerint, és nem a világ elvei szerint, anélkül, hogy bárkinek fáradságot vagy engedményt tennének, a​nélkül, hogy kímélnénk, meghallgatnák vagy félnének bármely halandótól, bármilyen erős is legyen az.

Szájukban lesz Isten igéjének kétélű kardja; vállukon viselik a kereszt véres zászlaját, jobb kezükben a feszületet, bal kezükben a rózsafüzért, szívükön Jézus és Mária szent nevét, és minden magatartásukban Jézus Krisztus szerénységét és​ önmegtagadottságát. Ezek nagy emberek, akik eljönnek, de Mária a Magasságos parancsára lesz ott, hogy kiterjessze birodalmát az istentelenek, bálványimádók és mohamedánok birodalma fölé. Mikor és hogyan lesz ez? Egyedül Isten tudja: ​rajtunk áll, hogy csendben legyünk, imádkozzunk, sóhajtozzunk és várjunk.