A fatimai titok és a harmadik rész körüli vita

A kegyszobor egy mise előtti felvonuláson Fatimában

A kegyszobor egy mise előtti felvonuláson Fatimában

A fatimai titok három része

1917. július 13-i fatimai jelenése során Szűz Mária titkot bízott a három kis pásztorgyermekre, Lúciára, Jácintára és Ferencre, amely három részből áll. 

Lúcia 1941-ben püspöke utasítására leírta az eIső két részt, ezeket 1942-ben nyilvánosságra hozták. 1944-ben lejegyezte a harmadik részt, ​„leiriai Püspök Őexcellenciája és a szentséges Szűz parancsára​”. A szöveget tartalmazó lepecsételt borítékot először a püspök őrizte, majd 1957-ben a Vatikánba került. 2000. május 13-án Angelo Sodano bíboros nyilvánosságra hozta a titok harmadik részét. (Fatimáról beszél Lúcia nővér)

A titok első része a pokol borzalmas látomásáról szól. 

A második rész Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének elterjesztéséről szól a bűnösök megmentésére. Elhangzanak próféciák az első világháború végéről, egy újabb háborúról, amennyiben az emberek továbbra is megsértik Istent, éhínségről, az Egyház üldözéséről. Ennek megakadályozására kéri a Szent Szűz az elsőszombati engesztelő szentáldozást és azt, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. Végül a biztosíték, hogy Mária Szeplőtelen Szíve győzni fog, a Szentatya föl fogja ajánlani Oroszországot, amely meg fog térni, ezt követi egy békés korszak. 

A harmadik rész nyilvánosságra hozott szövege egy nagy Egyházüldözésről szól, amelynek során először a pápa, majd püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és laikusok halnak vértanúhalált. Ez nyilvánvalóan a jövőben fog bekövetkezni, és nem a II. János Pál ellen 1981. május 13-án elkövetett merényletről szól. Mert egyrézt a pápa túlélte a merényletet, másrészt nem követte azt tömeges vértanúság. A hegyre felmenetel valószínűleg lelki magasságokba emelkedést jelent. A félig lerombolt, félig düledező város pedig az Egyházat, vagy a világot jelentheti, amelynek romokban heverése valószínűleg szintén lelki értelemben értendő.

A titok harmadik része körüli viták

A titok első két része általánosan elfogadott, a harmadik rész körül vannak viták, mert vannak, akik nem hiszik el, hogy a nyilvánosságra hozott szöveg az eredeti, vagy azt, hogy az a titok teljes szövege. Többségük azt gondolja, hogy a harmadik rész egy felülről induló hitehagyásról szól az Egyházban. Erre utalna az a megjegyzés, amit Lúcia a Negyedik emlékezésben a második titok végéhez hozzátett: ​„Portugáliában mindig meg fogják őrizni a hit dogmáját stb.” Ez azt sugallja, hogy máshol, vagy egyes helyeken a dogmát viszont nem őrzik meg.

Lúcia állítólag azt is mondta, hogy a titok harmadik részét a világ 1960 után ismerheti meg.  A legfontosabb esemény, ami 1960 után nem sokkal bekövetkezett, az nyilvánvalóan a II. Vatikáni Zsinat. XXIII. János azt mondta, azért hívta össze a zsinatot, hogy ablakot nyisson és friss levegőt engedjen be az Egyházba. De amint egyre nyilvánvalóbb, rossz levegő is bekerült. VI. Pál szerint valamilyen résen keresztül Sátán füstje behatolt Isten templomába.

Michel de la Sainte Trinité atya The Whole Truth About Fatima, Volume III: The Third Secret című  könyve, amelyet még a harmadik rész szövegének nyilvánosságra hozatala előtt írt,  sokat feltár a titok harmadik részével kapcsolatos eseményekről.

A pásztorgyermekek viselkedéséből ezzel szemben az vonható le, hogy a titok harmadik részében szerepel a pápa, aki nehéz helyzetben van, ami a nyilvánosságra hozott szöveg valódiságát támasztja alá.  J. Castelbranco: Fatima nagy csodája című könyvben ezt olvassuk: „Érezzük, hogy amikor a gyermekek a Szentatyáról beszélnek, valamit mindíg elhallgatnak. Ez a valami bízonyosan a titkok harmadik részéhez tartozik és még nem hozták nyilvánosságra. A három gyermek állhatatos imádsága a Szentatyáért sok mindent elárul. Amikor az Úr Jézusnak felajánlották önmegtagadásaikat, mindíg hozzáfűzték: »...és a Szentatyáért.​« Rózsafüzérük végén sohasem felejtenek el három Üdvözlégyet hozzácsatolni a ​»Szentatyáért​«.”

Lúcia harmadik emlékezésében megemlít két esetet, amikor Jácintának látomása volt a pápáról, és legalábbis az egyik látomás a titokhoz tartozik, vagyis a titokban szerepel a pápa:

„Egyik nap a déli pihenőt szüleim kútjánál töltöttük. Jácinta a kút kávájára ült, Ferenccel pedig vadmézet kerestünk a rekettyebokrok között az ottani meredek lejtőn. Jácinta egy idő múlva utánunk kiáltott:
– Láttátok a Szentatyát?
– Nem.
– Nem tudom, hogy történt, én láttam a Szentatyát. Egy nagy házban térdelt egy asztal előtt, arcát kezébe rejtette, és sírt. Kint sok ember állt, és néhányan köveket dobáltak utána, mások gyalázták, és csúnya szavakat kiabáltak. Szegény Szentatya, nagyon sokat kell érte imádkoznunk!”

„Más alkalommal a sziklabarlanghoz mentünk a Cabeçora. Odaérve mélyen meghajoltunk, hogy az angyal imáját elmondjuk. Valamivel később Jácinta fölemelkedett, és így szólt hozzám:
– Nem látod, hogy az utcák, utak és mezők tele vannak emberekkel, akik sírnak az éhségtől, mert nincs mit enniük? És nem látod a Szentatyát egy templomban Mária Szeplőtelen Szíve előtt imába merülve? És a sok embert, akik vele imádkoznak?
Néhány nappal később megkérdezett:
– Szabad mondanom, hogy láttam a Szentatyát és a sok embert?
– Nem! Nem látod, hogy ez a titokhoz tartozik, és hogy ezáltal minden azonnal nyilvánvalóvá lesz?
– Jó, akkor semmit se mondok.”